alcoholism treatment 2714476 1280

Do poddania się leczeniu odwykowemu można zobowiązać osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu:

  • powodują rozkład życia rodzinnego;
  • powodują demoralizację małoletnich;
  • uchylają się od pracy;
  • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Pierwszym krokiem jest zbadanie, czy zachodzi fakt uzależnienia od alkoholu. W tym celu gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych kieruje daną osobę na specjalistyczne badanie. Biegły po wykonaniu badania sporządza opinię, w której stwierdza czy występuje uzależnienie od alkoholu i ewentualnie wskazuje rodzaj zakładu leczniczego.

Wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych kieruje do sądu wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Do wniosku dołącza dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli takie badanie zostało przeprowadzone. W przypadku braku opinii, sąd zarządza poddanie się osoby, której dotyczy postępowanie odpowiednim badaniom. Sąd może wydać orzeczenie zobowiązujące do poddania się obowiązkowemu leczeniu odwykowemu po przeprowadzeniu rozprawy. Odbywa się ona w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku.  Osoba uzależniona musi stawić się na rozprawę. W przeciwnym razie sąd może zarządzić jej przymusowe doprowadzenie przez Policję. W przypadku prawomocnego orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu sąd wzywa do dobrowolnego stawienia się w określonym zakładzie lecznictwa odwykowego. W razie niezastosowania się do wezwania sąd zarządza przymusowe doprowadzenie przez funkcjonariusza Policji. Czas trwania przymusowej terapii zależy od konkretnego przypadku. Nie może on jednak być dłuższy niż dwa lata licząc od chwili uprawomocnienia się orzeczenia. Ponowne orzeczenie o przymusowym leczeniu wobec tej samej osoby nie może nastąpić wcześniej jak po upływie 3 miesięcy od ustania poprzedniego leczenia.

Nakaz odbycia terapii może być zrealizowany również w Prywatnym Ośrodku Leczenia Uzależnień Awamedic. Osoba zobowiązana do poddania się terapii może dobrowolnie zgłosić się do ośrodka Awamedic w celu podjęcia terapii. Ośrodek wydaje zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w terapii.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

Kontakt

Wyślij zapytanie, odpowiemy w możliwie krótkim czasie:

Nasz adres:

Prywatny Ośrodek Terapii i Leczenia Uzależnień Awamedic
Cedzyna, ul. Kielecka 79

25-351 Kielce
,
Tel: 664 700 306
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 509 700 977


Znajdź nas na: